Şenpiliç | Kurumsal | Kişisel Verilerin Korunması

Şenpiliç
TR EN AR

ŞENPİLİÇ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ KURUMSAL İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Şenpiliç Gıda Sanayi Anonim Şirketi ("Şirket" veya "Şenpiliç") olarak, resmi internet sitemiz olan https://www.senpilic.com.tr/ adresini ziyaret eden kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 sayılı Kanun"), ikincil düzenlemeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarına ("KVK mevzuatı") uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu İnternet Sitesi KVK Aydınlatma Metni ("Aydınlatma Metni"), Şenpiliç'in, internet sitesi ziyaretçilerine yönelik olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla KVK mevzuatından kaynaklanan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı, Elde Etme ve İşleme Yöntemi

Şenpiliç, https://www.senpilic.com.tr/ adresini ziyaret etmenizle birlikte, başta trafik verileriniz olmak üzere aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, KVK mevzuatına uygun olarak, bu kişisel verilerin beraberinde açıklanan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlemektedir.

Kişisel Veri Şirkete Ulaştığı Ortam İşleme Amacı Hukuki Sebep
İsim-soy isim, şehir, e-posta adresi, telefon numarası, mesaj konusu, mesaj içeriği, fotoğraf https://www.senpilic.com.tr/ Şirket ile iletişime geçilmesi; görüş, talep, öneri, şikâyet ve soruların Şenpiliç’e ulaştırılması İnternet sitesi ziyaretçilerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, sağlanan hizmetin bir parçası olarak, Şenpiliç’in meşru menfaatleri kapsamında internet üzerinden iletişim kurulması
Trafik verisi https://www.senpilic.com.tr/ 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi. İşleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmüş olması ve bununla bağlantılı hukuki yükümlüklerin yerine getirilmesi
E-posta adresi https://www.senpilic.com.tr/ Şenpiliç internet sitesine abone olunması İnternet sitesi ziyaretçilerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, sağlanan hizmetin bir parçası olarak, Şenpiliç’in meşru menfaatleri kapsamında internet üzerinden iletişim kurulması
2. Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Kişiler ve Paylaşım Amacı

2.1. Yurt İçi Aktarım

İşbu Aydınlatma Metninde sayılan kişisel verileriniz yine bu metinde belirtilen amaçların yanı sıra Şirketimizin iş faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak tedarikçilerimiz ve dış hizmet sağlayıcılarımız (IT uzmanları, veri tabanı sağlayıcıları, yedekleme ve kurtarma uzmanları vb.) ile ve talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla KVK mevzuatına uygun olarak paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizi paylaştığımız özel hukuk kişileri, Şenpiliç ile yaptıkları sözleşmeler kapsamında, KVK mevzuatında aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak, kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla yükümlü olup, bu kişiler söz konusu veri işleme faaliyetleri kapsamında Şenpiliç'in denetimindedir.

2.2. Yurt Dışı Aktarım

Yukarıda anılan kişisel verileriniz, ilgili Açık Rıza metninde detaylı şekilde sayılan işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, Şenpiliç'in kullanmakta olduğu altyapı ve bilişim sistemlerinin işleyişi kapsamında, açık rıza vermeniz halinde yurt dışına aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Güvenliği, Muhafazası ve İmhası

Şenpiliç, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir. Şenpiliç bu doğrultuda, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen, ziyaretçilere ait kişisel verileri başta KVK mevzuatı olmak üzere Şirketin KVK Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına uygun şekilde güvenliğini sağlayarak işlemektedir.

İnternet sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verileri, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükârda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan süreler sona erdiğinde, Şenpiliç, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Şenpiliç, internet sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerine yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla KVK mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

Şirketimizin fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda çalışanlarımızın kişisel verilerinin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, Şirketimiz internet sitesi ziyaretçilerini ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunu 72 saat içerisinde bilgilendirir.

5. Bilgi Edinme Hakkınız

6698 sayılı Kanun'un 11. maddesi kapsamında, işbu Aydınlatma Metni kapsamında ilgili kişi sıfatını haiz internet sitesi ziyaretçileri Şenpiliç'e başvurarak kişisel verilerinin (i) işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; (iii) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (iv) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme; (v) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (vi) 6698 sayılı Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme; (vii) kişisel verilerinin 6698 sayılı Kanun'un 7. maddesi kapsamında silinmesi, yok edilmesi ve eksik veya yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (viii) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; (ix) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kanun kapsamında, işbu Aydınlatma Metni kapsamında ilgili kişi sıfatını haiz internet sitesi ziyaretçilerinin kişisel verilerine ilgili başvuruda bulunmak istemesi halinde, başvurularını https://www.senpilic.com.tr/15-kurumsal/1156-kisisel-verilerin-korunmasi/ linkindeki KVK Bilgi Talep Etme formu ile,
• Barbaros Mahallesi, Halk Caddesi, Kardelen Sokak, Palladium Tower K:19-20 N:2/68-69-70-71, Ataşehir/İstanbul adresine kimlik teyidinin yapılması için gerekli resmî belgeleri ekleyerek bizzat; veya
• kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza yoluyla ya da ilgili kişi tarafından Şenpiliç'e daha önce bildirilen Şenpiliç'in sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] ve [email protected] adresine iletebilirler.

Şenpiliç, 6698 sayılı Kanun'un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

İşbu Aydınlatma Metni, Şirketin değişen süreçleri dolayısıyla KVK mevzuatına uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Söz konusu güncellemeler için Şenpiliç internet sitesini ziyaret etmenizi rica ederiz.

Şenpiliç Gıda Sanayi Anonim Şirketi
İLGİLİ KİŞI TALEP ETME FORMU